icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
whatsapp Stuur je vraag
via WhatsApp
Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden

A. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:

1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;
2. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
3. In een goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
4. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekjes voor auto, kachel en koelkast en een lijst van dealers;
5. Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeerauto, inventaris en toebehoren;
6. Bij een zelfgebouwde kampeerauto met de garantie dat:
I De koelcapaciteit van de motor overeenstemt met de luchtweerstand van de kampeerauto als geheel;
II De olie in de eventuele automatische versnellingsbak voldoende wordt gekoeld;
III De banden qua maat, type en capaciteit overeenstemmen met de afmetingen en gewicht in beladen toestand van de kampeerauto.

B. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de huurperiode;
2. De kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken;
3. De kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat alleen de op de voorzijde benoemde bestuurders de kampeerauto besturen;
4. Te beschikken over het juiste rijbewijs om de kampeerauto te besturen;
5. De instructies van de verhuurder op te volgen;
6. De kampeerauto tijdig zoals afgesproken in deze overeenkomst en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage in te leveren bij de verhuurder.

C. Borg

Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

D. Annulering huurder

1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• 25% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 75% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
3. Indien de kampeerauto voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.
4. Verhuurder mag een vast bedrag van €25,- alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

E. Niet nakoming

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen.
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder, restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
3. Wordt de kampeerauto niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
4. Brengt huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.

F. Kosten tijdens verhuur

1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto - onder meer benzine, olie, reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten- komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder mee terug.

G. Schade

1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de kampeerauto, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door een WA of Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico.
3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder.

H. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.


Dreambus.frl
De Roef 23A
9206 AK Drachten